Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Fotostudio 

De te huren fotostudio is gelegen te Gobbelsrode 164, Holsbeek ( Kortrijk-Dutsel) in België en maakt deel uit van de onderneming Fotostudio The Vigilante Photography. Het betreft een gelijkvloers gebouw dat enkel te bereiken is via het vernoemde adres na aanmelding ter plekke en met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars. Contacten kunnen bereikt worden op 0486/73.61.78.

1. Huurperiode
De huurperiode wordt door de huurder aangegeven door middel van aanvraag via contactformulier en krijgen hierop bevestiging.
Deze periode en huurbedrag wordt vermeld in de bevestigingsmail dat door de huurder moet betaald worden voor aanvang van de huurperiode. De minimum duurtijd bedraagt 3 uur.

2. Betaling / Laattijdige of wanbetaling van facturen
De betaling kan enkel via overschrijving gebeuren. Het rekeningnummer en betalingsgegevens worden mee vermeld in de teruggestuurde bevestigingsmail. Indien er een factuur is opgemaakt en niet tijdig wordt betaald wordt de huurovereenkomst tot niet akkoord verklaard.

3. Bevestiging reservatie
De reservatie is definitief nadat de verhuurder het bewijs van storting van het gehele huurbedrag heeft ontvangen. De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat anderen evengoed kunnen reserveren voor dezelfde periode zolang hij/zij zelf geen stortingsbewijs heeft afgeleverd.

4. Annuleren van de huurperiode
De annnulatie van een huurperiode wordt enkel en alleen terugbetaald indien ze wordt gemeld binnen de periode tot 7 kalenderdagen voor de dag van de reservatie. Hiervan wordt in geen enkel geval afgeweken. In vernoemd geval zal het gehele huurbedrag door de verhuurder worden teruggestort op het rekeningnummer dat door de huurder werd gebruikt om de betaling uit te voeren voor de oorspronkelijke boeking. De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet kunnen plaatsvinden van het effectieve gebruik van de studio door de huurder.

Indien de huurder de studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de verhuurder.

5. Waarborg
Bij aanvang van de huurperiode kan de huurder 200€ in contant geld aan de verhuurder bezorgen. Deze waarborg wordt door de verhuurder aan de huurder terugbetaald na het gezamenlijk nazicht van het pand plus het aanwezige materiaal én in het geval niks ontbreekt én er geen beschadigingen zijn vastgesteld. Indien toch beschadigingen worden vastgesteld of er zaken ontbreken, wordt de waarborg door de verhuurder ingehouden en zal er een kostenbestek worden opgemaakt door een bevoegd expert waarna dit zal overhandigd worden aan de huurder. Het staat de huurder vrij om een tegen-expertise te laten uitvoeren. De huurder verklaart zich tevens akkoord met het feit dat herstellingswerken, reparaties aan materiaal of de aanschaf van nieuw materiaal voor zover deze nodig zijn om de continuïteit van de werking van de fotostudio te garanderen, meteen worden uitgevoerd of zullen plaats vinden. Er zal in dat geval niet gewacht worden op het verslag van expertise en eventuele tegen-expertise. Deze dienen enkel om eindkost te bepalen.

6. Onderhoud
De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in perfecte staat.
De huurder moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren.
De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen (bv. sluiten van de deuren, niet afdekken van warmtebronnen, niet met scherpe voorwerpen op de studiovloer krassen, niet roken of vuur maken binnenin het pand noch apparaten gebruiken die werken op basis van een vlam, geen afval in de toiletten gooien, waterkranen sluiten indien niet in gebruik, geen gaten maken in de wanden, enz.).

7. Onderverhuring
Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn verboden. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende toestemming.

8. Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart de huurder daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde ontbrekende zaken en beschadigingen doorgerekend aan de huurder. Vloeren dienen na gebruik van de ruimte schoongemaakt te worden door de huurder. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de fotostudio geleend of meegenomen worden door de huurder.

9. Verzekering - Diefstal - Beschadiging
De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, dat hij in het bezit is van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. De huurder dient beschadigingen en vermissingen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

10. Verlening van de huurperiode
Indien de huurder de fotostudio langer nodig heeft dan de gereserveerde periode én de fotostudio is beschikbaar in de uren daaropvolgend, dient de verlenging ter plekke betaald te worden naar het op dat moment geldende tarief. Contante betaling of betaling per bancontact is mogelijk.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x